Obsługa i wdrażanie

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dn. 27 kwietnia 2016
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych
z dn. 10. maja 2018

ochrona
Oferta

W czym możemy pomóc

Firma Wojciech Huczyński zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów i świadczeniem usług w zakresie ochrony danych osobowych. Od diagnozowania potrzeb danej organizacji, aż do finalnego przygotowania produktu jakim jest dostosowanie do wymogów RODO, a następnie obsługą w zakresie usług w tej dziedzinie – bieżącą i doraźną. Wykonujemy także funkcję Inspektora Ochrony Danych, wspomagając technicznie i prawnie współpracujące z nami jednostki, tak sektora finansów publicznych jak i podmioty prywatne.

Nasza oferta obejmuje między innymi:

Audyt

Przeprowadzanie audytów.

Szkolenia

Oferujemy także szeroką gamę szkoleń dla każdego typu organizacji.

Opiekę

W zakresie współpracy: jednostki pozostają pod bieżącym wsparciem naszych specjalistów.

Ocena

Wykonywania ocen zawierających wytyczne dla danej organizacji w zakresie dostosowania działalności do wymogów prawnych RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych aktów prawnych regulujących materię danych osobowych.

Wsparcie

Zapewniamy wsparcie w postaci przygotowania niezbędnej dokumentacji, upoważnień, umów oraz innych dokumentów wymaganych prawem ochrony danych osobowych.


Klienci

Instytucje, które nam zaufały

Aktualnie obsługujemy podmioty administracji samorządowej w postaci urzędów gmin, urzędów miast oraz starostw powiatowych, jak i samorządowych jednostek organizacyjnych wykonujących ustawowe zadania samorządu gminnego lub powiatowego (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, samorządowe instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, jednostki zabezpieczenia społecznego i socjalnego, ect.). Udzielamy też wsparcia podmiotom prawa handlowego realizującym w imieniu samorządów zadania własne, tj. spółek komunalnych świadczących usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, wywozu nieczystości lub dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.


Historia

Wprowadzenie

We współczesnym świecie oraz postępującym rozwoju technologicznym podjęcie informacji i związanych z nią części składowych, zyskuje coraz większe znaczenie. Informacją są nie tylko wiadomości - komunikaty o wydarzeniach, ale również i te, związane z naszą osobą, pracownikami w naszej firmie, instytucji. Te informacje o osobie tworzą grupę wiadomości, które na przełomie lat 60 i 70-tych minionego stulecia zaczęto określać pojęciem DANYCH OSOBOWYCH. Dzisiaj mamy już regulację europejską – RODO, której obowiązek stosowania został nałożony na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej od 25 maja 2017 r.

O tym, że dane osobowe trzeba chronić wiemy doskonale wszyscy. Jednak proces dostosowania danej organizacji do wymogów prawnych i instytucjonalnych związanych z regulacjami europejskimi i polskimi może przysporzyć wielu trudności. Zwłaszcza, że przygotowanie a następnie właściwe prowadzenie polityki bezpieczeństwa wraz z ochroną danych osobowych wymaga zaangażowania wielu środków i kapitału pracowniczego. Z tego względu można powierzyć tę część naszej działalności specjalistom, którzy dostosują Państwa firmę, jednostkę budżetową czy inną samorządową instytucję do wymogów związanych z ochroną danych osobowych.


Zespół

Na piewszej lini

client
Tomasz Dragan

-

client
Wojciech Huczyński

Specjalista w dziedzinie IT, instytucji publicznych.

client
Robert Duda

-

Nasz zespół tworzą osoby posiadające wykształcenie, a przede wszystkim doświadczenie, w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi:

  • prawnej,
  • informatycznej,
  • administracyjno-skarbowej.

Współpracują z nami osoby posiadające doświadczenie w zakresie kierowania lub pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu, administracji państwowej czy pracy na rzecz podmiotów prawa handlowego.


W razie pytań

Napisz do nasz

kontakt@huczynski.pl

Poprzeczna 15, 49-305 Brzeg